Vilniaus Žvėryno gimnazija

Vilniaus Žvėryno gimnazija. Žalioji g. 4, LT-08111 Vilnius. tel. 2751037 el.paštas: rastine@zveryno.vilnius.lm.lt

 

Gimnazijos steigėjas Vilniaus miesto savivaldybė.
Gimnazija teikia bendrąjį pagrindinį ir bendrąjį vidurinį išsilavinimą.
Gimnazijoje mokosi 1197 mokiniai.

CAMENIUS


Renginių planas


Gerb. tėveliai, 

Gimnazijos administracija, mokytojai ir mokiniai dėkoja už supratimą ir parodytą dėmesį pervedant mokyklai 2% nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Jūsų dėka gimnazija 2014 metais papildomai gavo 52000 Lt. (15000 Eur), iš kurių 38000 Lt (11000 Eur) nukreipėte tiesiogiai į naująjį Žvėryno Gimnazijos Labdaros paramos fondą. Lėšos buvo naudojamos tikslingai ugdymo aplinkos puoselėjimui, mokinių iniciatyvoms remti.

Prašome Jūsų paramos ir pagalbos ir šiais metais. Prašymus 2% paramai Žvėryno gimnazijos labdaros ir paramos fondui galite teikti iki š. m. gegužės 1d.:

FR0512 v.2 pildymo pavyzdys
FR0512 v.2 pildymo pavyzdys skiriant visus 2%.
Spustelėkite norėdami išdidinti

Vilniaus Žvėryno gimnazijos Labdaros ir paramos fondo rekvizitai

Paramos gavėjo kodas 303276932
Paramos gavėjo pavadinimas Žvėryno gimnazijos Labdaros ir paramos fondas
 • Formą FR0512 v.2 galite užpildyti patys tiesiogiai portale deklaravimas.vmi.lt
 • Galite užpildyti patys ir nunešti į bet kurią apskrities mokesčių inspekciją ir įmesti į tam tikslui skirtą dėžę.
 • Galite perduoti klasės auklėtojai ar atnešti mokyklos sekretorei (bus visi prašymai nunešti centralizuotai).
 • Prašymo formą (FR0512 v.2) galite gauti ir mokyklos raštinėje.
 

Gautą paramą planuojame panaudoti:

 1. Žalios poilsio zonos įrengimui mokyklos sodelyje, kur vaikai pertraukų metu galėtų ilsėtis, mokytojai vesti pamoką esant palankiam orui (reikalinga apie 3000 Eur)
 2. Stadiono dangos atnaujinimui (reikalinga apie 30 000 Eur)
 3. Mokyklos radijui ir skambučiui įrengti - 3000 Eur
 4. Mokyklos kabinetų remontui 4 aukšto kabinetuose
 5. Kabinetų baldams (7 kabinetams) ir
 6. Higienos priemonėms (valymui, tualetiniam popieriui)  
 7. Šį sąrašą papildysime tėvų išsakytais poreikiais. Prioritetą mokinių senatas skirtų stadionui, suoliukams ir radijui.

Daugiau informacijos rasite mūsų svetainės 2% paramos skiltyje.


Edukacinių išvykų diena (balandžio 30d.)

 

Tikslas: mokymasis „be sienų“.

Uždaviniai:

 1. Taikyti prasmingas ugdymo ir ugdymosi veiklas įvairiose edukacinėse aplinkose.
 2. Sieti mokinių mokymąsi su patirtimis, sudaryti sąlygas ugdytis realiam gyvenimui reikalingus gebėjimus, patirti pažinimo ir kūrybos džiaugsmą.

Siektini rezultatai:

 1. Sudarytos sąlygos įvairiapusei asmenybės raidai, bendrųjų kompetencijų ugdymui.
 2. Patirties sklaida pateikiant informaciją gimnazijos internetiniame tinklalapyje, parengiant stendinius pranešimus.
 3. Įgytos patirties aptarimas klasių valandėlėse ir pamokose.

Bendrosios nuostatos:

 1. Edukacinių išvykų diena organizuojama vadovaujantis Vilniaus Žvėryno gimnazijos ugdymo plano 2013-2015 m. m., patvirtinto direktorės įsakymu 2013-08-28 Nr. V-260.1, 4.5 punktu.
 2. Dalyvavimas edukacinėje išvykoje pagal iš anksto sudarytą sąrašą yra privalomas visiems gimnazijos mokiniams ir mokytojams, išskyrus IV–ųjų klasių moksleivius ir jų klasių vadovus bei dėstančius mokytojus, kurie gimnazijoje organizuoja konsultacijas IV-ųjų klasių moksleiviams.
 3. Edukacinės išvykos vadovas/klasės vadovas apie planuojamą išvyką ne vėliau kaip likus trims dienoms iki numatomos išvykos raštu informuoja gimnazijos direktorę: pateikia mokinių sąrašą, edukacinės išvykos tikslus, refleksijos formą, išvykimo laiką/trukmę. Esant reikalui, dar patikslina išvykstančių mokinių sąrašą.
 4. Edukacinės išvykos vadovas/klasės vadovas ne vėliau nei balandžio 24 d. per el. dienyną informuoja tėvus apie moksleivių privalomą dalyvavimą jų klasei skirtoje išvykoje (skirtose išvykose), apie išvykos laiką/trukmę bei vietą.
 5. Edukacinių išvykų vadovai (klasių vadovai, mokytojai) pasirašytinai supažindina mokinius su saugiu elgesiu išvykos metu.
 6. Edukacinių išvykų dieną (po edukacinės išvykos) klasių vadovai per el. dienyną informuoja jų auklėtiniams dėstančius mokytojus apie tą dieną išvykoje nedalyvavusius mokinius. Dalykų mokytojai sužymi balandžio 30 d. lankomumą el. dienyne, klasės darbų skiltyje įrašo “Edukacinė išvyka“.


Kovo 10 dieną  prie užduočių lapų palinko viso pasaulio įvairaus amžiaus lietuviai
Nacionalinio konkurso „Lietuvos istorijos žinovas“
tikslas išgyventi pažinimo jausmą. Svarbiausia prisiminti, sužinoti, suprasti, kokia plati ir įvairi Lietuvos praeitis. Todėl daugiausia laimėjo tie, kurie pasakę „vaje, nežinau“ nuėjo ieškoti žinių šaltinio. Tik žinanti savo šalies istoriją tauta gali didžiuotis savimi ir valstybe.  Asmenų žinančių ir besidominčių istorija yra labai daug. Vis dėl to kiekvienas konkursas išryškina geriausius.

Galime drąsiai sakyti, - „Jie Žvėryno gimnazijoje Lietuvos istoriją žino geriausiai“.

Eil. Nr. Klasė Vardas, pavardė
1. 5a Simanas Jasiulionis
2. 5b Kasparas Valiulis
3. 5c Rimantas Stanaitis
4.   Patricija Ivanauskaitė
5. 5d Ugnė Zaveckytė
6.   Austėja Žagarinskaitė
7. 5e Ugnė Rumskaitė  
8. 7a Vasarė Mikalkevičiūtė
9. 7b Gustas Neverauskas
10.    7c Matas Urbonas
11.    7d Agnė Vičkačkaitė
12.      Aušrinė Raziulytė
13.      Martynas Strazdas
14.      Mantas Valiulis
15.      Meda Stankutė
16.    7e Adelina Norvaišytė
17.      Kasparas Kulbokas
18.    8a Milda Bijaminaitė
19.       Evelina Roginskytė
20.    8b Gustas Jonaitis
21.      Arnas Vytautas Matulaitis
22.    8c Vilius Racevičius
23.    8d Darius Valkavičius 
24.    8e Barbora Bašytė
25.    I a Gabrielė Vaitiekūnaitė
26.      Gustas Kvizikevičius
27.      Povilas Micevičius
28.    Ib Joris Bandzevičius
29.    I c Gabrielė Graliauskaitė
30.      Dovilė Ulevičiūtė
31.    I d Monika Bublytė
32.    Ie Rokas Povilionis
33.    II a Goda Užpelkytė 
34.    II b Liveta Ramanauskaitė
35.    II c Dominykas Bašys
36.    II d Raminta Matulytė
37.      Ignas Pečiūra
38.    II e Ema Jorgensen
39.    III a Grėtė Svešnikovaitė
40.      Guoda Kavaliauskaitė
41.      Rūta Marcinkevičiūtė
42.    III b Karolina Lūžaitė
43.      Ugnė Vaškytė
44.    III c Šarūnas Narkevičius,
45.      Rokas Pribušauskas
46.    III d Ilzė Išganaitytė
47.    III e Marius Žemkauskas
48.    IV a Viktorija Lapočkina
49.      Kornelija Lankininkaitė
50.      Rugilė Jurgelevičiūtė
51.    IV b Vaida Pliuškevičiūtė
52.    IV c Laura Stukonytė
53.    IV d Žygintas Bergeris
54.    IV e Saulė Kemėraitė

Šie mokiniai gavo Nacionalinio "Lietuvos istorijos žinovo" padėkas.

Galime taip pat pasidžiaugti, kad  pačios aktyviausios konkurse dalyvavusios ugdymo įstaigos titulas atiteko mūsų - Vilniaus Žvėryno gimnazijai, istorijos žinių konkursui subūrusiai per 1 000 moksleivių.
Info apie tai tinklapyje
http://www.delfi.lt/news/daily/education/norintys-pasitikrinti-lietuvos-istorijos-zinias-rinkosi-i-egzamina.d?id=67385606#ixzz3XILcIjTq

Kiekvienas dalyvavę konkurse gali sau išsispausdinti pažymą apie dalyvavimą. 

Ačiū, kad Jums svarbi Lietuvos istorija

Istorijos mokytojai

 

 

 

 

Gerb. tėveliai,

Maloniai kviečiame kovo 10 d. 18.00 val.  į mokinių koncertą, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti „Esu aš paukštis, vėtroj nepaklydęs...“. Koncertas vyks gimnazijos aktų salėje. Kviečiame tėvelius dalyvauti ir kartu pasidžiaugti Jūsų vaikų atliekamomis dainomis, šokiais, skaitomomis eilėmis.

Prieš koncertą nuo 16.00 iki 17.45 val. gimnazijoje vyks Atvirų durų popietė. Tėveliai, iš anksto užsiregistravę elektroniniame dienyne pas mokytoją, galės aptarti mokinio mokymosi motyvaciją, elgesį. Taupydami Jūsų laiką, mokytojai pokalbiui su mokinių tėvais skirs ne ilgiau kaip 5–6 minutes. Jei reikės išspręsti iškilusias problemas, prašytume gerb. tėvelių susitarti su mokytojais ir abiem pusėms patogiu laiku susitikti kitą dieną.

Registracijos tvarka

Tėveliai, norintys susitikti su klasės vadovu ar dalyko mokytoju kovo 10 dieną,  elektroniniame dienyne parašo konkrečiam mokytojui laišką, nurodydami pageidaujamą susitikimo laiką (nuo 16.00 iki 17.45 val). Jei pageidaujamas laikas užimtas, mokytojas ir tėvai elektroniniame dienyne derina kitą priimtiną susitikimo laiką. Registraciją dalykų mokytojai elektroniniame dienyne stebės ir laiką derins iki kovo 10 d. 13.00 val. Po susitikimų mokytojai kviečia tėvelius ir patys eina į koncertą.

Dėl komandiruočių, darbo antroje pamainoje ir kitų svarbių aplinkybių Atvirų durų popietę tėvų nepriims šie mokytojai:

1.      D. Gusevienė

2.      R. Tarasevičius

3.      A. Rutkauskienė

4.      D. Mikelienė

5.      S. Motiejūnienė

6.      M. Dubaka

7.      M. Bandalevičiūtė

8.      J. Kokštaitė

9.      R. Simonaitienė

10.  A. Gontienė

11.  O. Bundonienė

12.  D. Blinstrubienė

13.  V. Vaitkienė

14.  G. Narkūnas

15.  D. Karužas

16.  D. Žiurienė

17.  I. Januškevičiūtė

18.  I. Miliukaitė

Kabinetai, kuriuose vyks susitikimai

su tėvais kovo 10 d.

 

Kabinetas

 

Mokytojai

 

101

Jūratė Ušinskienė

 

107

Laura Martinaitienė

Jolanta Patamsienė

105

Nina Žuravliova

Vida Gurklienė, Irena Vološina

109

Andželika Vertelkienė

Regina Medišauskienė

111

Miglė Rudminienė

Palmyra Bieliūnienė

113

Valda Juškevičienė

Laima Dalgėdienė, Vidas Augustinavičius

201

Jolita Kančiauskienė

Vidmantas Kančiauskas, Irma Balsevičienė

203

Sigita Milisevičiūtė

 

204

Auksė Ramoškienė

Birutė Januškienė

205

Živilė Jankauskienė

Jurga Navienė

206

Jurgita Guobienė

Karina Butkutė

207

Aušra Sinkevičienė

Renata  Zarauskienė

212

Elzė  Kavalnienė

Aušra  Keturakienė

301

Daiva Nakutavičienė

Algimantas Adomėnas

302

Ovidijus Kavaliauskas

 

304

Ramūnė  Veikutytė

Rūta  Osipavičiūtė

305

Audronė Šulcienė

Edita Zabarauskienė

306

Aušra Sabaliauskienė

Julius Alekna

307

Vaida  Činčienė

 

401

Nomeda  Atstopaitė

Lina  Vičkačkienė

402

Rimantė  Bukauskienė

 

403

Dalia Poškevičiūtė

Andželika Kučinskienė

404

Asta Paradauskienė

 

405

Laima Kalvelienė

 

406

Ingrida Valavičiūtė

Aušra Kruopienė

407

Birutė Mažintienė

 

408

Odeta Jonykienė

 

409

Aldona Bieliauskienė

Zita Kanapienė

Tikybos kab.

Natalija  Maciulevičienė

Nijolė Gornatkevičė

Pavad.kab.

Vilija  Šilingienė

Arija Melaikienė

R1 

Jonas Ruigys

 

P3

Sigita Butrimienė

 

P4

Rima Tarasevičienė

 

R 2

Gitana Šimanskienė

 

R3

Jaroslavas Rafalovičius

 

Mokytojų kamb.

Visi kūno kultūros mokytojai

 

 

Gimnazijos administracija